سیستم برگزاری آزمون
دانشگاه بوعلی سینا
درباره محصول- نگارش:

سیستم برگزاری آزمونهای آنلاین دانشگاه بوعلی سینا 

آزمونهای PMP

Patient management Problem

بیشتر...
 

آزمونهای KF

Key Features Problems

بیشتر...
 

آزمونهای تستی

2 تا 9 گزینه

بیشتر...
 

آزمونهای EMQs

Extended Matching Questions

بیشتر...